نویسنده = فرشید فرضی پور
ویروس پاپیلومای انسانی HPV و آزمایش غربالگری

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 64-67

فرشید فرضی پور؛ دکتر مهین صادق نژاد؛ دکتر علی حسین پور


نیازهای انبوه روستاییان و امکانات کم خانه های بهداشت

دوره 30، شماره 101، تیر 1398، صفحه 8-10

زهرا جاجرمی‌؛ زهرا نقیبی نیکو؛ فرشید فرضی پور؛ موسی خادمی‌‌