نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. نحوه تحلیل و تفسیر علمی‌شاخص‌ها

دوره 30، شماره 101، تیر 1398، صفحه 12-15

آفاق رمضانی؛ شیرین فخری؛ مریم داداشی؛ رضوان رضوانی؛ نجمه مهاجری


2. گزارش گیری آمار جمعیتی و زیج حیاتی در سامانه سینا

دوره 29، شماره 99، دی 1397، صفحه 22-26

دکتر زهرا ایزدی؛ نجمه مهاجری؛ محمد آقابابایی؛ صدیقه انصاری پور