نویسنده = اعظم زیدابادی
آشپزی سالم

دوره 30، شماره 101، تیر 1398، صفحه 36-41

مهندس امیر بحرینی زاده؛ سیمین حسن پور؛ سیده معصومه کاظمی؛ اعظم زیدابادی


رعایت بهداشت در عرضه و فروش موادغذایی الزامی است

دوره 29، شماره 97، تیر 1397، صفحه 28-31

اعظم زیدابادی؛ امیر بحرینی زاده؛ سیده معصومه کاظمی