نویسنده = فاطمه محمدی
سنایوی مرگ کودک 18 ماهه (امیرعلی)

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 37-37

زینب شیخ نصری؛ مینا فروردین


سناریوی مرگ کودک(بی توجهی به صابر)

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 76-76

سمیه زراعت پیشه؛ مازیار اسدی


اخبار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 86-87

بوشهر دانشگاه علوم پزشکی