نویسنده = فاطمه گندمی
سل و مقاومت دارویی

دوره 29، شماره 97، تیر 1397، صفحه 54-57

فاطمه گندمی؛ محمدحسین نخعی


بهورز و ترویج سبک زندگی سالم

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 28-29

محمد حسین نخعی؛ فاطمه گندمی