نویسنده = محمدرضا فرزادمهر
شپش و راههای پیشگیری از آن

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 43-46

محمدرضا فرزادمهر؛ مینا مهاجر؛ زیبا پایست


آشنایی با فرهنگ رفتارهای رانندگی واحتیاط‌های جاده ای

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 14-17

طاهره انصاری فر؛ محمدرضا فرزادمهر؛ دکتر فریبا مهدیزاده مقدم؛ فریبا صحراپور