نویسنده = معصومه رحیمی پور
آشنایی با اهمیت نقش آمار در برنامه‌ریزی‌های کلان

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 22-24

فاطمه برازش؛ مینا حسینی؛ فریده صفاری زاده؛ معصومه رحیمی پور


معاونت اجتماعی وزارت واهمیت جایگاه آن درسازمان‌دهی برنامه‌های اجتماعی

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 26-27

فاطمه برازش؛ مینا حسینی؛ فریده صفاری زاده؛ معصومه رحیمی پور