نویسنده = سیده سکینه حسنی ضیابری
آشنایی با زیج حیاتی

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 32-37

سیده سکینه حسنی ضیابری؛ مریم کاس کلدره؛ مهندس معصومه دبستان


اندازه گیری سطح سلامت در روستا

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 8-10

دکتر حسین رحیمی کلامرودی؛ سیده سکینه حسنی ضیابری؛ علی شاهوردی؛ الهام پورغالی