نویسنده = �������� �������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. آشنایی با زیج حیاتی

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 32-37

سیده سکینه حسنی ضیابری؛ مریم کاس کلدره؛ مهندس معصومه دبستان


2. اندازه گیری سطح سلامت در روستا

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 8-10

دکتر حسین رحیمی کلامرودی؛ سیده سکینه حسنی ضیابری؛ علی شاهوردی؛ الهام پورغالی