نویسنده = مهندس فرشته حسین کمر
تقلب در مواد غذایی و راههای عملی تشحیص آن

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 6-7

مهندس فرشته حسین کمر؛ مریم کرباسی؛ مهندس غلامحسن رستم پور