نویسنده = مریم کرباسی
آشنایی با قابلیت های نرم افزار الکترونیک «ناب» (یک سامانه ناب)

دوره 34، شماره 116، فروردین 1402، صفحه 2-4

مریم کرباسی؛ فاطمه حسینی رستمی؛ حکیمه(فیروزه) بخشیانی


کمکهای اولیه در سوختگی

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 70-75

بی بی سخیده اونق؛ فرح قلیچی


اخبار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 97-97

مریم کرباسی