نویسنده = ���������� ���� ���� ����������
تعداد مقالات: 2
1. کمکهای اولیه در سوختگی

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 70-75

بی بی سخیده اونق؛ فرح قلیچی


2. اخبار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 97-97

مریم کرباسی