نویسنده = علیرضا مساح قطب آبادی
بلوغ؛ گذرگاهی پر فراز و نشیب

دوره 34، شماره 117، تیر 1402، صفحه 4-9

فاطمه کیانپور؛ علیرضا مساح قطب آبادی؛ ثریا انصاری؛ سیده نرجس موسوی


بازدید بهداشت محیط در همه‌‌گیری کرونا

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 76-79

فاطمه کیانپور؛ علیرضا مساح قطب آبادی؛ جواد احمدی؛ فاطمه شفیعی