نویسنده = �������� ���������� ���������� ��������������������
تعداد مقالات: 3
1. اخبار دانشگاه

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 82-99

دانشگاههای علوم پزشکی کشور


2. بهورزان ومربیان نمونه در سال1400

دوره 32، شماره 110، مهر 1400، صفحه 74-82

دانشگاههای علوم پزشکی کشور


3. اخبار دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دوره 32، شماره 110، مهر 1400، صفحه 84-96

دانشگاههای علوم پزشکی کشور