نویسنده = حکیمه(فیروزه) بخشیانی
آشنایی با قابلیت های نرم افزار الکترونیک «ناب» (یک سامانه ناب)

دوره 34، شماره 116، فروردین 1402، صفحه 2-4

مریم کرباسی؛ فاطمه حسینی رستمی؛ حکیمه(فیروزه) بخشیانی