اخبار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 95-95

سیده معصومه کاظمی


اخبار دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 96-98

فاطمه قاسمی پور


اخبار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 97-97

صدیقه انصاری پور


اخبار دانشگاه علوم پزشکی ساوه

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 97-97

منصوره بصیری؛ فریبا توکلی


اخبار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 97-97

مریم کرباسی


پوستر اعتیاد

دوره 32، شماره 110، مهر 1400، صفحه 97-97

سید ابراهیم قدوسی؛ زهرا واعظی؛ فاطمه کبیری


اخبار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 98-99

سوسن ابوالهادی


اخباردانشگاه علوم پزشکی شیراز

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 99-101

فرانک فتحی


اخبار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 100-102

سیده معصومه کاظمی


اخبار دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 101-101

فاطمه مهرآبادی


اخبار دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 102-104

هاجر آزادیخواه


اخبار دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 103-103

معصومه حاجی پور