سناریوی مرگ دو کودک

نوع مقاله : سناریوی مرگ

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

3 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

موضوعات