در باب شرافت کاری(سرمقاله)

نوع مقاله : سخن سردبیر

نویسنده

مدیر مسؤول فصلنامه بهورز

10.22038/behv.2024.24424

چکیده

همه ما با چالش‌های زمان، از کرونا گرفته تا بی عدالتی و ... در تلاش برای ایجاد ارتباط و یافتن زمینه‌های مشترک هستیم. در شرایط امروزی با وجود این چنین چالش هایی، پای کشمکش‌ها و تنازعات به زندگی کاری ما نیز باز شده است، حتی زمانی که در محیط جلسه داریم  یا به صورت دورکاری از روی میز آشپزخانه خود در آن شرکت می‌کنیم و به دنبال راه‌های جدیدی برای همکاری بیشتر به شکل مجازی هستیم.
در واقع  بیش از هر زمان دیگری، نحوه رفتار ما، درستی عملکرد ما و حمایت مان از یکدیگر می‌تواند بین رکود و رشد در شغل‌های مان، سازمان مان و جوامعی که به آن‌ها خدمت می‌کنیم تاثیر گذار باشد.  این تفاوت رفتارها به شخصیت ما به فرهنگ نجابت و شایستگی ما بازمی گردد. در واقع شرافت کاری ماست که برای کارمندان، شرکای ما و افرادی که از آن‌ها حمایت می‌کنیم، تفاوت ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها