رسیدن از جزء به کل(آشنایی با روش های نمونه گیری)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس اپیدمیولوژی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2024.24429

کلیدواژه‌ها

موضوعات