مادر بزرگ را دیدیم، غم ها و سکته هایش را نه!(یک تجربه، یک درس)

نوع مقاله : خاطره

نویسنده

کارشناس برنامه سالمندان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

10.22038/behv.2024.24440

موضوعات