نویسنده = دکتر غلامحسن خدایی
سرمقاله (سلامت را خودتان بسازید)

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 2-5

دکتر غلامحسن خدایی


سرمقاله (عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست)

دوره 29، شماره 96، فروردین 1397، صفحه 2-2

دکتر غلامحسن خدایی


سرمقاله(مسؤولیت سلامتی با کیست؟)

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 2-3

دکتر غلامحسن خدایی


سرمقاله «هنر شناخت مردم»

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 2-3

دکتر غلامحسن خدایی


سرمقاله (رعایت حق الناس؛ واجب فراموش شده)

دوره 26، شماره 91، فروردین 1394، صفحه 2-3

دکتر غلامحسن خدایی


سی سال PHC(تجربه ای موفق برای تحول نظام سلامت)

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 2-3

دکتر غلامحسن خدایی


آشنایی با قواعد مقاله نویسی

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 71-72

دکتر غلامحسن خدایی؛ مهندس معصومه سعیدی