نویسنده = راحیل امامی
HIV؛ تشخیص سریع و درمان بموقع

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 50-53

مژگان ثابت؛ راحیل امامی؛ فاطمه قرائتی


فرآیند تغییر رفتار در بیماران قلبی‌عروقی

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 34-36

راحیل امامی؛ فهیمه هرمزی


زیکا (ZIKA)چیست؟

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 66-67

سیدعلیرضا علوی؛ محمد رحیم زاده؛ راحیل امامی