نویسنده = دکتر محمدرضا جویا
آمادگی پاسخ در همزمانی کووید 19 و حوادث و بلایای طبیعی

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 2-3

پژمان قرائیان؛ مهدیه سلطانی؛ دکتر محمدرضا جویا


ایمنی عملکردی بهورزان در بلایا

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 6-7

فاطمه نظری؛ آرزو صوفی؛ دکتر محمدرضا جویا


خود مراقبتی(تاب‌آوری) در برابر بلایا

دوره 26، شماره 91، فروردین 1394، صفحه 44-49

دکتر محمدرضا جویا؛ کیانوش کاظمی


باورهای نادرست در خودمراقبتی

دوره 26، شماره 91، فروردین 1394، صفحه 63-66

دکتر محمدرضا جویا؛ نسرین رمضانی


رفع یبوست و نفخ با اصلاح سبک زندگی

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 34-37

زهره حسینی؛ فاطمه صالحی منظری؛ سیده صدیقه هاشمی؛ دکتر محمدرضا جویا