نویسنده = دکتر حسن عبداله زاده
مشکلات نظام ارجاع الکترونیک و راهکارهای حل آن

دوره 31، شماره 104، فروردین 1399، صفحه 2-7

اعظم دهقانی اشکذری؛ زهرا حیدریان زاده؛ فرشته دانش نژاد؛ فاطمه شهرکی؛ حسین نخعی؛ دکتر حسن عبداله زاده


حفظ سلامت از دیدگاه طب سنتی

دوره 26، شماره 91، فروردین 1394، صفحه 67-69

دکتر حسن عبداله زاده


ضرورت آموزش های قبل از آغاز زندگی مشترک

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 38-41

دکتر حسن عبداله زاده؛ محبوبه صفار