نویسنده = جواد فرحی شاهگلی
پیروزی، یک اتفاق نیست( نگاهی به عوامل موفقیت در کار)

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 14-18

جواد فرحی شاهگلی؛ فریبا واسعی


تجربه و دست آوردهای مبارزه با بحران کرونا با تاکید بر فعالیت تیم های سلامت

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 30-33

جواد فرحی شاهگلی؛ زین العابدین تاری نژاد


مشتری محوری در نظام سلامت

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 12-14

بهزاد جعفری‌نیا؛ فریده صفاریزاده؛ جواد فرحی شاهگلی؛ ویدا هاشمیان