نویسنده = سیده اعظم هاشمیان
مصاحبه با بهورز موفق(خاطره های تلخ و شیرین)

دوره 34، شماره 117، تیر 1402، صفحه 74-76

مهرانه کاظمیان؛ سمانه وهاب زاده؛ سیده اعظم هاشمیان