نویسنده = مهندس سید کاظم بحرینی
کاهش مصرف انرژی با رایانه ها و در رایانه ها

دوره 30، شماره 103، دی 1398، صفحه 12-15

بهزاد شاه پسندی؛ مهندس سید کاظم بحرینی


تبدیل اصولی اسلایدهای PowerPoint به اسناد Wordو برعکس

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 66-69

مهندس سید کاظم بحرینی؛ مهندس نرجس کیوانلو شهرستانکی


رفع مشکلات ارتباطی اینترنت یا شبکه

دوره 29، شماره 99، دی 1397، صفحه 44-47

مهندس سید کاظم بحرینی؛ مهندس حامد حاج محمدی


جانشین پروری در نظام سلامت

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 82-85

مهندس سید کاظم بحرینی


رفتار شهروندی سازمانی

دوره 26، شماره 91، فروردین 1394، صفحه 81-83

مهندس سید کاظم بحرینی