نویسنده = حمید جهاندخت مرعشی
نحوه ثبت بازرسی در سامانه جامع مدیریت بازرسی

دوره 30، شماره 102، مهر 1398، صفحه 10-13

حمید جهاندخت مرعشی؛ فرزانه مازوچی؛ مریم سلمانی؛ اسما شاکری؛ دکتر مهدیه برومند


آشنایی با فرمهای سلامت محیط خانوار

دوره 29، شماره 99، دی 1397، صفحه 35-37

حمید جهاندخت مرعشی