نویسنده = حمید جهاندخت مرعشی
بگذارید طبیعت به شما کمک کند (دفع بهداشتی فضولات دامی در روستا)

دوره 34، شماره 118، مهر 1402، صفحه 72-76

سمیه قطبی نسب؛ حمید جهاندخت مرعشی


نحوه ثبت بازرسی در سامانه جامع مدیریت بازرسی

دوره 30، شماره 102، مهر 1398، صفحه 10-13

حمید جهاندخت مرعشی؛ فرزانه مازوچی؛ مریم سلمانی؛ اسما شاکری؛ دکتر مهدیه برومند


آشنایی با فرمهای سلامت محیط خانوار

دوره 29، شماره 99، دی 1397، صفحه 35-37

حمید جهاندخت مرعشی