نویسنده = امیر بحرینی زاده
رعایت بهداشت در عرضه و فروش موادغذایی الزامی است

دوره 29، شماره 97، تیر 1397، صفحه 28-31

اعظم زیدابادی؛ امیر بحرینی زاده؛ سیده معصومه کاظمی


وضعیت تیرویید و نمکهای یددار در کشور

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 85-87

امیر بحرینی زاده؛ محمود شیخ؛ نیر مرد ازاد؛ عبدالهادی راثی؛ دکتر فروزان صالحی