نویسنده = ویدا هاشمیان
تحکیم زندگی با مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 72-74

صدیقه حدادی؛ دکتر پری میر شفیعی؛ حسین رضایی؛ عشرت فیروزی؛ ویدا هاشمیان


مرکز آموزش بهورزی و آموزش‌های اثربخش

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 68-70

سعدیه مروتی؛ فرحناز شکارچی؛ ویدا هاشمیان


«مراقب سلامت» و مدیریت سلامت جمعیت تحت پوشش

دوره 26، شماره 92، آذر 1394، صفحه 45-47

فرح‌ناز فولادبند؛ ویدا هاشمیان؛ عشرت فیروزی


خودمراقبتی در سفر

دوره 26، شماره 91، فروردین 1394، صفحه 24-27

ویدا هاشمیان


مؤلفه‌های سه گانه خودمراقبتی

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 9-11

صدیقه انصاری‌پور؛ مهدی خسروی؛ فرح ناز فولادبند؛ ویدا هاشمیان


مشتری محوری در نظام سلامت

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 12-14

بهزاد جعفری‌نیا؛ فریده صفاریزاده؛ جواد فرحی شاهگلی؛ ویدا هاشمیان