نویسنده = نیره اسماعیل زاده
تفکر سیستمی در شناسایی وحل مسأله

دوره 33، شماره 114، شهریور 1401، صفحه 7-9

نیره اسماعیل زاده


ضرورت تحقیق در سیستم های بهداشتی درمانی

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 10-11

نیره اسماعیل زاده