موضوعات = پژوهشی
رسیدن از جزء به کل(آشنایی با روش های نمونه گیری)

دوره 35، شماره 121، تیر 1403، صفحه 14-17

نیره اسماعیل زاده


تفکر سیستمی در شناسایی وحل مسأله

دوره 33، شماره 114، شهریور 1401، صفحه 7-9

نیره اسماعیل زاده


ضرورت تحقیق در سیستم های بهداشتی درمانی

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 10-11

نیره اسماعیل زاده


آشنایی با روش منبع نویسی "ونکوور"

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 26-29

فاطمه قنبری؛ اکرم ملکی؛ خاطره بره مقدم