نمایه نویسندگان

ا

ب

 • باشقره، مژگان سناریوی مرگ مادر سندرم «هلپ» را جدی بگیرید [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 54-55]
 • باصری، سمیه بازی‌های رایانه‌ای و عوارض آن را بیشتر بشناسیم [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 74-77]
 • باطنی، فرح بهورز و «خودمراقبتی» [دوره 26، شماره 91، 1394، صفحه 14-17]
 • بحرینی، مهندس سید کاظم رفتار شهروندی سازمانی [دوره 26، شماره 91، 1394، صفحه 81-83]
 • بره مقدم، خاطره گزارش گردهمایی کشوری کارشناسان مسؤول آموزش بهورزی و رابطان فصلنامه بهورز [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 30-33]
 • بره مقدم، خاطره گفت‌وگو با دکتر بصیری پور، رییس شورای عالی استان های کشور [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 59-59]
 • بره مقدم، خاطره گزارش مراسم روز ملی بهورز [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 78-80]
 • بره‌مقدم، خاطره گفت‌و‌گو با دکتر ناهید جعفری [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 18-20]
 • بره‌مقدم، خاطره گفت‌و‌گو با دکتر جهان آرا معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بم [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 37-37]
 • بره‌مقدم، خاطره خودمراقبتی از نگاه قدیمی‌ترها [دوره 26، شماره 91، 1394، صفحه 39-39]
 • بیگ زاده، طاهره بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 34-36]
 • بهادرخان، جواد خودمراقبتی خانواده [دوره 26، شماره 91، 1394، صفحه 22-23]

ت

ث

ج

 • جلالی، سیما تک فرزندی و پیامدهای آن از بُعد اجتماعی وفردی [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 64-65]
 • جویا، دکتر محمدرضا خود مراقبتی(تاب‌آوری) در برابر بلایا [دوره 26، شماره 91، 1394، صفحه 44-49]
 • جویا، دکتر محمدرضا باورهای نادرست در خودمراقبتی [دوره 26، شماره 91، 1394، صفحه 63-66]

ح

خ

د

ذ

 • ذاکری، اکرم کاربرد پانل مدیریت در پایگاه سلامت و مرکز سلامت جامعه [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 10-14]
 • ذبیحی، دکتر امیر حسن « سبک زندگی»؛ موضوعی فراتر از پیشگیری از بیماری‌ها [دوره 26، شماره 91، 1394، صفحه 12-13]
 • ذبیحی جوشقان، راحله سناریوی مرگ دو کودک [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 48-49]

ر

 • رجبعلی، ستاره بازی‌های رایانه‌ای و عوارض آن را بیشتر بشناسیم [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 74-77]
 • رجبعلی، محمدرضا بازی‌های رایانه‌ای و عوارض آن را بیشتر بشناسیم [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 74-77]
 • رضاصفت، اکرم جدول شماره 91 با جایزه [دوره 26، شماره 91، 1394، صفحه 94-95]
 • رمضانی، نسرین باورهای نادرست در خودمراقبتی [دوره 26، شماره 91، 1394، صفحه 63-66]
 • روفی، دیبا سناریوی مرگ دو کودک [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 48-49]

ز

 • زارعی، زینب جمعیت و پیش بینی های آینده [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 38-40]

س

ش

ص

ط

ع

ف

ق

ک

 • کاخکی، علی طبسی سکوت سازمانی علل وپیامدها [دوره 26، شماره 91، 1394، صفحه 89-89]
 • کاظمی، کیانوش خود مراقبتی(تاب‌آوری) در برابر بلایا [دوره 26، شماره 91، 1394، صفحه 44-49]
 • کردی، دکترخدیجه سناریوی مرگ مادر سندرم «هلپ» را جدی بگیرید [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 54-55]
 • کرموندی، فاطمه نامه ای از روستای قمر [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 9-9]
 • کهنوجی، زهرا سرانه بهداشت در ایران و جهان [دوره 26، شماره 91، 1394، صفحه 78-80]

ل

 • لعلی، آزاده سلامت زائران پیاده از مبدأ تا مقصد [دوره 26، شماره 91، 1394، صفحه 72-76]

م

ن

 • ناظران پور، فهیمه نقش بهورز در اشاعه فرهنگ صحیح تغذیه در جامعه روستایی [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 16-17]
 • ناظران‌پور، فهیمه خودمراقبتی در تغذیه [دوره 26، شماره 91، 1394، صفحه 57-62]
 • نصر، شهره راه‌های «خودکنترلی» درخشونت‌ها و اهمیت حقوق اجتماعی افراد [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 56-58]
 • نماز، ستاد اقامه نگاهی به نماز و سیره عبادی(عبد شکور) [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 53-53]
 • نوائیان، دکتر ناهید نقش بی بدیل بهورزان در تحول نظام سلامت [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 6-8]

ه

 • هاشمی، گیتی تک فرزندی و پیامدهای آن از بُعد اجتماعی وفردی [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 64-65]
 • هاشمیان، ویدا «مراقب سلامت» و مدیریت سلامت جمعیت تحت پوشش [دوره 26، شماره 92، 1394، صفحه 45-47]
 • هاشمیان، ویدا خودمراقبتی در سفر [دوره 26، شماره 91، 1394، صفحه 24-27]

ی